Bugun...MEDİKAL GAZ VE TIBBİ GAZ TANK / TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


facebook-paylas
Tarih: 01-10-2020 08:02

MEDİKAL GAZ VE TIBBİ GAZ TANK / TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 YILI 20 KALEM MEDİKAL GAZ VE TIBBİ GAZ TANK/TÜPLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/504326
1-İdarenin
a) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 
  05100 MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 0358 252 75 09 - 0358 252 74 20
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 YILI 20 KALEM MEDİKAL GAZ VE TIBBİ GAZ 
  TANK/TÜPLERİ ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi 
  Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Suluova 
  Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Taşova 
  Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilgili tesislerin
  yazılı talebi üzerine yüklenici işe başlayacak olup 
  2,3,,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20 no lu 
  kalemleri dağılım cetvelinde bulunan İlgili Hastanelerin 
  depolarına ve Müdürlüğümüze bağlı Hamamözü ve 
  Göynücek İlçe Entegre Hastanelerinin talepleri olur ise 
  peyderpey teslim edilecek 1 Nolu kalem Amasya 
  Üniversitesi S. Şerefeddin Eğitim ve Araştırma 
  Hastanesine, Suluova Devlet Hastanesine ve Merzifon K. 
  Mustafa Paşa Devlet Hastanesine 30 gün içerisinde 
  kurulumu sağlanacak olan 10 tonluk tanklara peyderpey 
  teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Fethiye Mah. 
  Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 23.10.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekliler  teklif  verdiği ürün ile ilgili üretici ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır. İstekliler Üretim İzin Belgeleri dışında Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri de ihale teklif zarfında sunacaktır.
2) İstekliler yetkili bayi ise, teklif verdiği kısımlar ile ilgili bayisi olduğu üretici firmanın Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ve kendi tesisine ait Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri de ihale teklif zarfında sunacaktır.
3) İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Kurumlarda sözleşmeye bağlı olarak alınan her türlü Medikal Gaz Alımı ve/veya Tıbbi Gaz Tank/Tüpleri Alımı  benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 2027 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI