Bugun...ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ


facebook-paylas
Tarih: 06-11-2020 08:18

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2021 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI 36 (OTUZALTI) AYLIK ŞOFÖRLÜ (YAKIT HARİÇ) 3 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/578484
1-İdarenin
a) Adı : AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sofular Mahallesi Pirler Sokak No: 2 05100 AMASYA 
  MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582184434 - 3582184063
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 01/01/2021 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI 36 
  (OTUZALTI) AYLIK ŞOFÖRLÜ (YAKIT HARİÇ) 3 ADET 
  HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 01/01/2021 - 31/12/2023 Tarihleri Arası 36 (otuzaltı) Aylık 
  Şoförlü (Yakıt Hariç) 3 Adet Hizmet Aracı Kiralama
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.12.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası 
  Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler teklif ettikleri binek araca ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, araçların markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü araç kiralama hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Hizmet Alımı Süretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller' in 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği üzere sürücü dahil araç kiralama hizmetlerinde aylık kiralama bedeli hesabında, yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler dahil brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarı esas alınacaktır. Artırımlı ücrete yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler dahil olup, ücret hesabına yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler ayrıca hesaplanmayacaktır. İstekliler tekliflerini verirken bu durumu göz önünde bulundurarak teklif vermek zorundadırlar. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; İstekliler teklif ettikleri binek araca ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, araçların markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir. Bakanlar Kurulu'nun 02.10.2014 tarih ve 2014/8184 sayılı kararı gereğince teklif kapsamında sunulan listede belirtilen her bir aracın aylık kiralama bedeli (KDV Hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) aracın Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve aracın modeline göre belirlenmiş olan güncel Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko Sigorta Değerinin % 2' (yüzde iki) sini aşmayacaktır. Birim fiyat teklif cetvelindeki Birim fiyatın, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve aracın modeline göre belirlenmiş olan güncel Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko Sigorta Değerinin % 2' (yüzde iki) sini aştığı tespit edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Personel için her türlü sözleşme gideri, amortisman ve eğitim giderleri vb. genel giderler Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30 maddesinin ( Ç ) bendine göre %4 Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler kapsamında olup, ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.Bu haber 1576 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI