Bugun...2 KALEM AKARYAKIT ALIMI AMASYA CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


facebook-paylas
Tarih: 23-10-2020 08:22

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI AMASYA CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/560195
1-İdarenin
a) Adresi : HELVACI MAH. ÇAĞLAYAN CADDESİ TOKAT
  KARAYOLU ÜZERİ NO:51 05100 AMASYA 
  MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582420364 - 3582420585
c) Elektronik Posta Adresi : amasya.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 20.000 Litre, Benzin 1.200 Litre (Katkılı Kurşunsuz 
  95 Oktan)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1- Kurum araçlarını akaryakıt deposuna akaryakıt 
  istasyonunda kurum müdürü tarafından imzalı litre 
  miktarının yazılı olduğu fişlere göre taşıtmatik cihazı 
  okutularak verilecektir. 2- Ceza İnfaz kurumumuz 
  jeneratörünün motorin ihtiyacı, idare tarafından yüklenici 
  firmaya bildirilecek olup, istenilen miktar kadar motorin 
  kurum jeneratör tankına konulacaktır. bu teslimatla ilgili 
  nakliye vb. giderler yüklenici firmaya ait olacaktır. 3- Sevke 
  giden araçlarımıza ise taşıtmatik sistemi olan 
  istasyonlardan yakıt alınacaktır. taşıt tanıma sistemi 
  olmayan yerlerde alınan fişe istinaden ödeme yüklenici 
  firma tarafından yapılacaktır. dışarıdan alınan akaryakıtın 
  ödemesi de yüklenici firmaya diğer alımlarla birlikte 
  ödenecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01/01/2021 
  tarihinde başlar ve 31/12/2021 tarihine kadar peyder pey 
  devam eder
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Helvacı Mah. Çağlayan Cad. No:51 Merkez/Amasya
b) Tarihi ve saati : 23.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan Akaryakıt Dağıtım yapma ve pazarlama lisans belgesi,
2- İsatekli bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;
a) Teklif sahibinin bayisi olduğu kurluştan verilmiş verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini;
b) İsteklinin MÖotorin için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklini kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya düzenlenmiş olan taklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 1940 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI